Школски календар

 

Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2013/2014.

 
Понедељак, 17.6.2013. - Министар просвете је прописао Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2013/2014. годину, који је објављен у „Сл. гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 6/2013 (примењује се ван АП Војводине).
Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2013/2014. године и време и трајање школског распуста ученика у основној школи. Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени наставним планом и програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада. 
Према одредбама Правилника, настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта:
– прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27. децембра 2013. године;  
– друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, а завршава се у петак, 30. маја 2014. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 13. јуна 2014. године, за ученике од првог до седмог разреда. 
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. 
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. 
У оквиру 36 петодневних наставних седмица, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, тј. да сваки дан у седмици буде заступљен 36 односно 34 пута. 
Основна музичка и основна балетска школа могу да изводе наставни план и програм у петодневним или шестодневним наставним седмицама, према годишњем плану рада школе.  
У току школске године ученици основних школа имају зимски, пролећни и летњи распуст, и то:
1) зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у петак, 17. јануара 2014. године; 
2) пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду, 23. априла 2014. године; 
3) летњи распуст почиње у понедељак, 16. јуна 2014. године, а завршава се у петак, 29. августа 2014. године. 
У основним школама се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011), и то:
– Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2013. године, Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2014. године, Дан победе 9. маја 2014. године, а Видовдан 28. јуна 2014. године;  
– Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника. 
Ученици и запослени у основним школама имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то: 
1) православци – на први дан крсне славе; 
2) припадници Исламске заједнице – 15. октобра 2013. године, на први дан Курбан Бајрама; 
3) припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура; 
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2013. године, на први дан Божића; 
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2014. године, на први дан Божића; 
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса (православни и католици – од 18. до 21. априла 2014. године). 
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовале екскурзије. 
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада. 
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада. Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају осмог разреда, као и време подла  и диплома, школа утврђује годишњим планом рада. 
Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта обавиће се у суботу, 28. јуна 2014. године. 
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе. 
У наставку се даје табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/2014. годину је одштампан уз Правилник.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/2014.